Одним із пріоритетних наукових напрямків кафедри є напрацювання методів ранньої діагностики та ефективного лікування різних форм перитоніту. Запропоновані нові методи оперативних втручань, які захищені патентами і використовуються далеко за межами України. Про визнання науковців з цієї проблеми свідчать їх численні виступи на наукових конгресах в Австрії, Молдові, Росії, Польщі, публікації робіт у США, Канаді, Ізраїлі, Німеччині, Португалії, Іспанії та ін. За цією темою співробітниками кафедри опубліковано 4 монографії, захищено 5 докторських та 18 кандидатських дисертацій, отримано 25 патентів України на винаходи, 27 свідоцтв на раціоналізаторські пропозиції, проведені численні наукові конференції, симпозіуми та конгреси.

Вагомий внесок у вирішення актуальних проблем діагностики та лікування різних форм перитоніту вніс професор Б.О. Мільков,

 під керівництвом якого співробітниками кафедри було захищено 3 докторські дисертації: В.Ф. Стащук “Перфузия лимфатической системы в реаниматологии и интенсивной терапии” (1985), Ф.Г. Кулачек “ Методы восстановления кишечной непрерывности в условиях перитонита” (1986), І.Ю. Полянський “Особливості розвитку, перебігу, профілактики та лікування перитоніту при променевому ураженні” (1996).

З часу заснування кафедри, провідним напрямком її наукової та практичної діяльності було вивчення різних аспектів ендемічного зобу на Буковині та розробка ефективних методів його лікування. Результати досліджень відображені у 4 докторських та 15 кандидатських дисертаціях, 3 монографіях, понад 350 наукових працях. До цього часу кафедра залишається єдиним на Буковині науково-практичним центром хірургічного лікування захворювань щитоподібної залози.

Провідним фахівцем з лікування означеної патології є професор Білоокий В.В., яким у 2009 р. було захищено докторську дисертацію на тему: “Клініко-експериментальне обґрунтування алгоритмів діагностики та хірургічного лікування жовчного перитоніту”. Вагомий внесок у вирішення проблем лікування різних форм зобу внесли асистент Шеремет М.І., який у 2006 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Комплексне лікування вузлових форм зобу та профілактики післяопераційних ускладнень” та асистент Гирла Я.В., яким у 2013 р. захищена кандидатська дисертація на тему: “Хірургічні аспекти комплексного лікування хворих на різні форми гіпертиреоїдного зобу”.

Під керівництвом професора Полянського І.Ю. професором Гринчуком Ф.В. у 2007 р. захищено докторську дисертацію на тему: “Особливості лікування та профілактики гострого перитоніту при цукровому діабеті та іншій системній патології”, що склало підвалини для напрацювання нового наукового напрямку сучасної хірургії – особливості діагностики, лікування та профілактики ускладнень гострих хірургічних захворювань органів черевної порожнини на тлі поєднаної патології. За означеною тематикою співробітниками кафедри впродовж останніх років опубліковано 57 наукових робіт, одержано 11 патентів України на корисну модель.

Професор Домбровський Д.Б., у 2011 р. захистив докторську дисертацію на тему: “Комплексне лікування хворих на облітеруючі захворювання кінцівок із використанням трансплантації мультипотентних стромальних клітин аутоліпоаспірату”. Це склало основу для напрацювання та широкого клінічного впровадження нових ефективних методів непрямої реваскуляризації зі застосуванням сучасних клітинних технологій при облітеруючих захворюваннях судин нижніх кінцівок. За результатами вказаних досліджень опубліковано 49 наукових робіт, одержано 6 патентів України на корисну модель.

Перспективним напрямком, який сьогодні активно вивчається співробітниками кафедрі хірургії є напрацювання нових діагностично-лікувальних підходів при розвитку у хворих з гострими хірургічними захворюваннями органів черевної порожнини за умов розвитку кишкової недостатності та неспроможності. З означеної тематики асистентом Войтівим Я.Ю. у 2010 р. захищена кандидатська дисертація на тему: “ Профілактика та лікування кишкової недостатності при перитоніті”, а також у 2012 р. заплановано виконання дисертаційного дослідження асистентом Москалюком В.І. на тему: “Хірургічні аспекти профілактики та лікування післяопераційних порушень моторно-евакуаторної функції кишечнику”.

Одними з останніх наукових здобутків кафедри хірургії є активні розробки та клінічні впровадження високоінформативних методів діагностики, вірогідного прогнозування перебігу і адекватного хірургічного лікування гострого панкреатиту та його ускладнень. Згідно плану кафедрою хірургії 01.2011 заплановано виконання планової науково-дослідницької роботи на тему: “Нові підходи до діагностики і лікування гострого панкреатиту та його ускладнень” № держреєстрації: 0111U006497 (термін виконання: початок - 01.2011 р., закінчення - 01.2016). Впродовж останніх років співробітниками кафедри розпрацьовано та впроваджено нові ефективні методи діагностики та лікування гострого панкреатиту та його ускладнень. Широке клінічне застосування знайшли способи спектрофотометричної діагностики, дренування чепцевої сумки, оментобурсосорбції, санації очеревинної порожнини, лікування ентеральної недостатності, локальної та тотальної перитонеособції. Доцентом В.В. Максим’юком завершується виконання докторської дисетрації на тему: Гострий панкреатит: патогенетичні механізми розвитку та нові підходи до діагностики, прогнозування перебігу і лікування”. Насьогодні, за означеною тематикою, надруковано 78 наукових робіт, одержано 18 патентів України на корисну модель, 2 раціоналізаторські пропозиції.