Основні напрямки наукової діяльності кафедри


Одним із пріоритетних наукових напрямків кафедри є розробка методів ранньої діагностики та ефективного лікування різних форм перитоніту. Запропоновані нові методи оперативних втручань, які захищені патентами і використовуються далеко за межами України. Про визнання науковців з цієї проблеми свідчать їх численні виступи на наукових конгресах в Австрії, Молдові, Росії, Польщі, публікації робіт у США, Канаді, Ізраїлі, Німеччині, Португалії, Іспанії та ін. За цією темою співробітниками кафедри опубліковано 4 монографії, захищено 5 докторських та 17 кандидатських дисертацій, отримано 15 патентів та свідоцтв на винаходи, проведені численні конференції, симпозіуми та конгреси.


Вагомий внесок у вирішення проблеми гострого перитоніту вніс завідувач кафедри, професор Борис Олегович Мільков, під керівництвом якого захищено 4 докторські дисертації (Ф.Г. Кулачек, В.Ф. Стащук, І.Ю. Полянський, В.В. Власов) і 14 кандидатських дисертацій.

Значні здобутки у вивченні актуальних питань гострого перитоніту належать професору Ігорю Юлійовичу Полянському, який  у 1996 р. захистив докторську дисертацію “Особливості розвитку, перебігу, профілактики та лікування перитоніту при променевому ураженні”. Під керівництвом професора І.Ю. Полянського захищено 2 докторські та 14 кандидатських дисертацій.

Проф. Полянським І.Ю. започатковано новий напрямок наукових досліджень кафедри - розробка нових методів діагностики та ефективного лікування поєднаної гострої хірургічної патології, профілактики післяопераційних ускладнень, впровадження нових хірургічних технологій.


Під керівництвом професора Полянського І.Ю. професором Гринчуком Федором Васильовичем у 2007 р. захищено

докторську дисертацію на тему: «Особливості лікування та профілактики гострого перитоніту при цукровому діабеті та іншій системній патології». За означеною тематикою співробітниками кафедри впродовж останніх років опубліковано 145 наукових робіт, одержано 24 патенти на винаходи. Результати досліджень знайшли своє відображення у кандидатських дисертаціях аспіранта Преутесея В.В. «Ранні післяопераційні запально-деструктивні ускладнення в абдомінальній хірургії» (2016) та асистента Білоокого О.В. «Клініка, діагностика та лікування жовчного перитоніту» (2017), які захищено під керівництвом проф. Гринчука Ф.В. Продовжується виконання кандидатських дисертацій асистента Дутки І.І. на тему: «Диференційоване ендоскопічне лікування хворих на кровоточиві виразки шлунка та дванадцятипалої кишки» та аспіранта Гринчука А.Ф. на тему: «Диференційоване лікування хворих на поширений гострий перитоніт».

       

  Впродовж останніх років співробітниками кафедри активно проводяться дослідження з вивчення нових ланок патогенезу гострого панкреатиту та напрацювання сучасних методів його діагностики, прогнозування перебігу та лікування, розробляються нові методи профілактики післяопераційних ускладнень. У 2015 р. під керівництвом проф. Полянського І.Ю. професором Максим’юком Віталієм Васильовичем захищено докторську дисертацію на тему: «Гострий панкреатит: патогенетичні механізми розвитку та нові підходи до діагностики, прогнозування перебігу і лікування», що склало підвалини для напрацювання нового наукового напрямку сучасної хірургії – вивчення впливу генетично детермінованих факторів на перебіг гострих хірургічних захворювань органів черевної порожнини. За означеною тематикою під керівництвом проф. Полянського І.Ю. асистентом Москалюком В.І. у 2016 р. захищена кандидатська дисертація на тему: «Хірургічні аспекти профілактики та лікування післяопераційних порушень моторно-евакуаторної функції кишечнику». Також асистентом Морозом П.В. завершується виконання кандидатської дисертації на тему: «Особливості розвитку, перебігу та лікування хворих на гострий перитоніт при різних варіантах модифікації гену IL-1B -511».

З часу заснування кафедри, одним з провідних напрямків її наукової діяльності було вивчення різних аспектів

ендемічного зобу на Буковині та розробка ефективних методів його лікування. Розробка цього напрямку була започаткована ректором Чернівецького медичного інституту, завідувачем кафедри хірургії, професором Михайлом Марковичем Ковальовим, який 1960 р. він захистив докторську дисертацію на тему: «Материалы к изучению эндемического зоба в Северной Буковине (вопросы этиологии зоба в свете проблемы микроэлементов. Клиника и хирургическое лечение узловых форм зоба)». Його наступником став ректор, доцент Олексій Демянович Юхимець, під редакцією якого було видано монографію «Хирургическое лечение узловых форм зоба». Вагомий внесок у вирішення проблем лікування різних форм зобу внесли доцент Шамрей Г.П., старший викладач кафедри Дейбук Г.Д.
На сьогодні провідним фахівцем з лікування означеної патології є професор Білоокий В’ячеслав Васильович. Вагомий внесок у вирішення проблем лікування різних форм зобу внесли доцент Шеремет М.І., який у 2006 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Комплексне лікування вузлових форм зобу та профілактики післяопераційних ускладнень» та асистент Гирла Я.В., яким у 2013 р. захищена кандидатська дисертація на тему: «Хірургічні аспекти комплексного лікування хворих на різні форми гіпертиреоїдного зобу».

До цього часу кафедра залишається єдиним на Буковині науково-практичним центром хірургічного лікування захворювань щитоподібної залози. Результати досліджень з означеної тематики відображені у 4 докторських та 15 кандидатських дисертаціях, 3 монографіях, понад 350 наукових працях.

На даний час під керівництвом професора Білоокого В.В. аспірантом Ткачук Н.П. виконується кандидатська дисертація на тему: «Профілактика післяопераційних рецидивів у хворих на вузлові та змішані форми зоба».

Впродовж останніх пяти років співробітниками кафедри опубліковано 5 монографій, 127 статей, з них - 88 у фахових виданнях, 13 статей опубліковано у закордонних виданнях, 159 тез доповідей, з них - 110 на науково-практичних конференціях, що внесені до офіційного Реєстру МОЗ України та НАМН України, 31 тези доповідей опубліковано у збірниках тез закордонних конференцій. Одержано 40 патентів України на винаходи. Захищено 1 докторську та 4 кандидатські дисертації.

На даний час співробітниками кафедри виконується планова НДР на тему: «Особливості діагностики, прогнозування розвитку ускладнень та лікування деяких хірургічних захворювань органів черевної порожнини у хворих з генетично детермінованими предикторами їх несприятливого перебігу» (№ держреєстрації 0116U002936; строки виконання: 01.2016-01.2021; керівник НДР – проф. Полянський І.Ю.; відповідальний виконавець – проф. Максим’юк В.В.)


Comments